สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๔ ภูมิภาค ๕ หลักสูตร
เขียนโดย Administrator  วันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2012 เวลา 00:00 น.   PDFพิมพ์ อีเมล

 

 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

จัดฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ

๔ ภูมิภาค ๕ หลักสูตรรายละเอียดการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ๔ ภูมิภาค ๕ หลักสูตร

...............................................

๑.โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิชาระเบียบแถว

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดนครราชสีมา (ค่ายลูกเสืออ่างห้วยยาง)

ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๐ มีนาคม ๒๕๕๖

- ภาคเหนือ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดน่าน จังหวัดน่าน

ระหว่างวันที่ ๗ – ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๖

- ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ ศูนย์พัฒนานักเรียนและบุคลากร จังหวัดเพชรบุรี

ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๖ เมษายน ๒๕๕๖

- ภาคใต้ ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนท่าข้ามวิทยา จังหวัดชุมพร

ระหว่างวันที่ ๓๐ เมษายน – ๓ พฤาภาคม ๒๕๕๖

๒.โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิชาแผนที่-เข็มทิศ

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ค่ายลูกเสือแก่นนคร จังหวัดขอนแก่น

ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

- ภาคเหนือ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่

๒๔ – ๒๖ มกราคม ๒๕๕๖

- ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ ค่ายลูกเสืออุดมวิทยา จังหวัดระยอง

ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖

- ภาคใต้ ณ ค่ายลูกเสือไทยเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดตรัง

ระหว่างวันที่ ๒๔ – ๒๖ มีนาคม ๒๕๕๖

๓.โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิชาบุกเบิก

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดศรีสะเกษ(ห้วยคล้า) จังหวัดศรีสะเกษ

ระหว่างวันที่ ๑ – ๕ พฤษภาคม ๒๕๕๖

- ภาคเหนือ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดลำปาง จังหวัดลำปาง

ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๕๖

- ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ ศูนย์พัฒนานักเรียนและบุคลากร จังหวัดเพชรบุรี

ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๖

- ภาคใต้ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่

ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๕๖

๔.โครงการฝึกอบรมผู้บังคับบัญชาลูกเสือวิชาการบันเทิงในกองลูกเสือ

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ค่ายลูกเสือภักดีชุมพล จังหวัดชัยภูมิ

ระหว่างวันที่ ๙ – ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๕๖

- ภาคเหนือ ณ ศูนย์พัฒนาบุคลากรทางการลูกเสือ จังหวัดเชียงราย

ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๖

- ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ ค่ายลูกเสือบ้านไร่ จังหวัดราชบุรี

ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๖

- ภาคใต้ ณ ค่ายลูกเสือรัตรสาร จังหวัดสงขลา

ระหว่างวันที่ ๑๕ – ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๕๖

๕.โครงการฝึกอบรมวิชาผู้กำกับลูกเสือสำรอง ขั้นความรู้เบื้องต้น ๒ รุ่น

- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ ค่ายลูกเสือเพ็ชรบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๔ – ๒๗ เม.ย. ๕๖ รุ่นที่ ๒ วันที่ ๑ – ๔ พ.ค.๕๖

- ภาคเหนือ ณ ค่ายลูกเสือเหนือเกล้า จังหวัดเชียงใหม่

รุ่นที่ ๑ วันที่ ๒๓ – ๒๖ เม.ย.๕๖ รุ่น ๒ วันที่ ๒๙ เม.ย.- ๒ พ.ค.๕๖

- ภาคกลางและภาคตะวันออก ณ ค่ายลูกเสือสาลิกา จังหวัดนครนายก

รุ่น ๑ วันที่ ๒๖ – ๒๙ เม.ย.๕๖ รุ่น ๒ วันที่ ๑ – ๔ พ.ค.๕๖

- ภาคใต้ ณ ค่ายลูกเสือจังหวัดกระบี่ จังหวัดกระบี่

รุ่น ๑ วันที่ ๒๘ – ๓๑ มี.ค.๕๖ รุ่น ๒ วันที่ ๑ – ๔ เม.ย.๕๖

๖.การสมัครเข้ารับการฝึกอบรม

๖.๑ เป็นผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการลูกเสือในสังกัด สพฐ. เขตพื้นที่การศึกษาละ ๓ – ๕ คน / ๑ หลักสูตร

.๒ สมัครได้หลักสูตรละ ๑ คน ( ๑ คน สมัครเข้ารับการฝึกอบรมได้ ๑ หลักสูตร)

๖.๓ สถานศึกษา/หน่วยงานส่งใบสมัครไปที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่สังกัด

เขตพื้นที่การศึกษารวบรวมส่งเขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นเจ้าภาพจัดอบรม

๖.๔ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์เข้ารับการฝึกอบรมให้ทราบต่อไป

๗.ค่าใช้จ่าย

๗.๑ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน รับผิดชอบค่าธรรมเนียมในการเข้ารับการฝึกอบรม ค่าที่พัก ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการให้เบิกจากหน่วยงานที่

สังกัด โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมสามารถเดินทางไปราชการก่อน – หลังวันฝึกอบรมได้ ๑ วัน

๘.การติดต่อประสานงานและรายละเอียด

๘.๑ สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

โทร.๐ ๒๒๘๑ ๒๘๕๘ โทรสาร ๐ ๒๒๘๑ ๒๘๕๘

๘.๒ เขตพื้นที่การศึกษาที่เป็นเจ้าภาพจัด หรือที่ เวบไซด์ สกก. (สำนักพัฒนากิจกรรมนักเรียน สพฐ.)

 

ที่อยู่ / Address